Nhiệm vụ của chúng tôi

  • Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng
  • Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của mỗi thành viên trong công ty ngày càng phong phú hơn
  • Mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư
  • Góp sức làm giàu cho xã hội.

Giá trị của chúng tôi

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là trung thực, liêm chính và tôn trọng con người. Bộ nguyên tắc Kinh doanh Chung, Quy tắc Ứng xử và Quy tắc Đạo đức của webgiare360 giúp các nhân viên của chúng tôi hành xử phù hợp với những giá trị này và tuân thủ những luật pháp và quy định liên quan.